Қоршаған ортаны қорғау қауіпсіздігі

«Қазақтүрікмұнай» ЖШС-ның экология саясаты

«Қазақтүрікмұнай» ЖШС-ның (әрі қарай – Компания) орнықты даму қағидаттарына бейілділігін білдіреді және қоршаған ортаны қорғауды (бұдан әрі – ҚОҚ) және қоршаған ортаға теріс әсердің алдын алуды өз қызметінің негізгі басымдықтарына жатқызады.

Компания қоршаған ортаның ластануына байланысты шығындар мен залалдарға нөлдік төзімділік принципін ұстанады.

Осы саясатты іске асыру үшін компания басшылығы өзі орындайтын мынадай міндеттемелерді өзіне алады және оларды мердігерлік ұйымдар орындауын талап етеді:

1. Қазақстан Республикасы заңнамасының, халықаралық және ұлттық стандарттардың, ҚОҚ саласындағы ішкі құжаттардың талаптарын мүлтіксіз сақтау.

2. Осындай әсердің салдарын жою жөніндегі шараларға қарағанда қоршаған ортаға теріс әсердің алдын алу жөніндегі алдын алу шараларының артықшылығын қамтамасыз ету.

3. Климатты, биоәртүрлілікті сақтау бойынша барлық шараларды қабылдау, ластанған жерлерді қалпына келтіру, сондай-ақ жер қойнауы учаскесін пайдалану құқығы тоқтатылғаннан кейін келісімшарттық аумақта қоршаған ортаны қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізу.

4. Алауды жағудың нөлдік деңгейіне қол жеткізу және қоршаған ортаға тікелей және жанама эмиссияларды азайту жөнінде шаралар қабылдау.

5. Жұртшылықты және мүдделі тараптарды міндетті түрде хабардар ете отырып және осы ақпаратты ашық көздерде орналастыра отырып, құрылыс сатысынан бастап тарату сатысына дейін компанияның өндірістік объектісінің қоршаған ортаға әсерін (ҚОӘБ) кешенді бағалауды жүргізу.

6. Ірі инфрақұрылымдық жобаларды не экологиялық сезімтал аумақтарда жұмыстарды іске асыру бойынша қосымша, стратегиялық, ҚОӘБ және тәуекелдерді бағалауды жүргізу, сондай-ақ мүдделі тараптардың пікірі мен мүдделерін ескеру.

7. Авариялар мен мұнайдың төгілуі кезінде қоршаған ортаның ластану тәуекелдерін азайту мақсатында жабдықтар мен құбырлардың апатсыз жұмыс істеуін және пайдаланылуын қамтамасыз ету.

8. Сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген және жануарлардың бағалы түрлерінің тіршілік ету ортасы ретінде ерекше құндылығы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда қызметті жүзеге асырмауға.

9. Өндірістік қызметті жоспарлау және жүзеге асыру кезінде биоәртүрлілікке әсерін ескеру және жануарлардың көші қон жолдарының сақталуын қамтамасыз ету.

10. Заңсыз: өз қызметкерлерінің, сондай-ақ келісімшарттық аумақтардағы мердігерлік және қосалқы мердігерлік ұйымдардың қызметкерлерінің өсімдіктер мен жануарлар дүниесі объектілерін аулауына, балық аулауына және басқа да пайдалануына жол бермеу.

11. Заңнама талаптарына сәйкес Компания қызметінің теріс әсерінен қоршаған ортаға келтірілген залалды толық көлемде өтеу.

12. Энергия менеджменті жүйесінің негізгі сипаттамаларын бақылау, өлшеу және талдау негізінде ресурстарды тиімді пайдалану арқылы өндірістік процестердің энергия тиімділігін арттыру.

13. "Жасыл кеңсе"қағидаттарын енгізу және ұстану.

14. Компания қызметінің маңызды экологиялық аспектілері туралы жұртшылық, акционерлер, ҚОҚ саласындағы мемлекеттік уәкілетті орган және басқа да мүдделі тараптар алдында ашық коммуникацияларды, хабардарлықты және тұрақты есептілікті қамтамасыз ету.

15. Міндеттер мен жауапкершіліктерді бөлу, оны қолдау және тиімді жұмыс істеу үшін өкілеттіктер беру арқылы ҚОҚ саласындағы басқару жүйесі мен көрсеткіштерін үнемі жақсартуды қамтамасыз ету.

Компанияның осы Саясатта көрсетілген міндеттемелері ҚОҚ саласындағы мақсаттарды белгілеу үшін негіз болып табылады, компанияға, мердігерлік ұйымдарға қолданылады және компанияның серіктестермен іскерлік қатынастар жүйесіне енгізіледі.

Компания басшылығы осы саясатты іске асыру үшін барлық қажетті ресурстарды ұсынуға жауапты.